Pobierz wniosek o Wohngeld

Wohngeld to dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz – pol. ustawa o dodatku mieszkaniowym) Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym i jest wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniądze otrzymane w ramach dodatku mieszkaniowego nie muszą zostać zwrócone.

Kto może się starać o dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w Niemczech zarówno właścicielom mieszkań jak i najemcom:

 • jako dodatek mieszkaniowy (der Mietzuschuss) dla najemcy lub podnajemcy mieszkania, pokoju lub innego pomieszczenia mieszkalnego oraz mieszkańców domów opieki w myśl ustawy o domach opieki (das Heimgesetz). Ważne, aby pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek mieszkaniowy było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę
 • jako dodatek na pokrycie obciążeń (der Lastenzuschuss) dla właściciela mieszkania, domu, osobom uprawnionym przez dziedziczne prawo zabudowy (das Erbbaurecht) oraz pokrewne prawu własności stosunki prawne, jak np. użytkowanie wieczyste (der Nießbrauch) czy stałe prawo do mieszkania (das Dauerwohnrecht). Ważne, by pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek na pokrycie obciążeń było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę

Kto nie ma prawa do dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

 • Osoby, które otrzymują już inne dodatki na mieszkanie (np. wsparcie finansowe dla uczniów będących w trakcie nauki zawodu), bądź w przypadku których za czynsz płaci państwo, np. w ramach zapomogi dla bezrobotnych Hartz IV lub innych świadczeń socjalnych. Wyjątek stanowią świadczenia wypłacane jako pożyczka
 • Osoby, których miesięczne dochody brutto przekraczają następujące kwoty (w zależności od ilości osób przypadających na gospodarstwo domowe):

1. Osoba: 1010,64 euro

2. Osoby: 1384,76 euro

3. Osoby: 1673,43 euro

4. Osoby: 2166,02 euro

5. Osób: 2461,22 euro

6. Osób: 2763,64 euro

Podane kwoty są kwotami przybliżonymi, bowiem urzędy odliczają określone sumy, o które pomniejszany jest brany pod uwagę dochód, np.:

 • Koszty ubezpieczenia
 • 125 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności minimum 80 z 100
 • 100 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności poniżej 80
 • 50 euro miesięcznie na każde dziecko poniżej 12 roku życia, jeśli osoba starająca się o dodatek mieszkaniowy mieszka z nim sama oraz ze względu na szkołę lub pracę znajduje się dłuższy okres dnia poza domem
 • do 50 euro miesięcznie na każde dziecko z własnym dochodem, które ukończyło 16 rok życia i ma poniżej 25 roku życia
 • Kwoty powstałe z zobowiązania do łożenia na dziecko lub inną osobę (czy dana kwota w całości może zostać odliczona od dochodu, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, zależy od jej wysokości i jest wyszczególniona w decyzji o Wohngeld)

Oprócz tego kwoty te różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. W dużych miastach dopuszczalny jest wyższy dochód netto niż w mniejszych, gdzie czynsz jest z reguły tańszy.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że dopuszczalny dochód brutto zwiększa się procentowo w zależności od tego, czy dana osoba ponosi dodatkowe koszty z tytułu zarobku:

 • 30% jeśli potrącany jest podatek od dochodu albo wynagrodzenia oraz ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne

 • 20% jeśli potrącane są wyłącznie dwie z powyższych opłat

 • 10% jeśli z własnej kieszeni płacona jest wyłącznie jedna z powyższych opłat

 • 0% w przypadku pozostałych dochodów bez potrąceń (kiedy brutto = netto, np. ALG I)

Jaki jest minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Oprócz maksymalnego dochodu na osobę (patrz wyżej), podczas przyznawania Wohngeld brany jest również pod uwagę minimalny dochód. Osoby, których dochód jest zbyt niski odsyłane są do Jobcenter, gdzie mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową. Aby wyliczyć minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku o Wohngeld należy:

 1. Ustalić aktualną stawkę zasiłku dla bezrobotnych adekwatną do sytuacji osobistej (Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech)
 2. Do ustalonej w pierwszym kroku kwoty zasiłku należy doliczyć koszty prądu, koszty czynszu brutto wraz z opłatami, koszty ubezpiecznia zdrowotnego oraz ewentualnie pozostałe dodatkowe wydatki, wynikające z indywidualnej sytuacji życiowej (np. ciężka choroba)

Ustalona w ten sposób kwota to fikcyjny dochód minimalny. Od fikcyjnego dochodu minimalnego należy następnie odjąć rzeczywisty dochód netto. Jeśli rzeczywisty dochód netto jest niższy od fikcyjnego dochodu minimalnego, to najprawdopodobniej zostaniecie odesłani do Jobcenter, aby tam starać się o pomoc finansową.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Wniosek na dodatek mieszkaniowy (patrz niżej) to nie jedyny dokument jaki należy dostarczyć w odpowiedzialnym urzędzie, aby móc starać się o dodatkowe pieniądze na utrzymanie mieszkania. Niezbędne są oprócz tego (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenie od wynajmującego, niem. die Mietbescheinigung (o zaświadczenie najlepej poprosić spółdzielnię mieszkaniową lub wynajmującego, którzy z reguły wystawiają je bezproblemowo i często od ręki)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, np. rozliczenia, niem. die Abrechnung
 • Zaświadczenia ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia
 • Decyzja o wysokości renty, niem. der Rentenbescheid
 • Legitymacja o niepełnosprawności, niem. Schwerbehindertenausweis
 • Decyzja o wysokości zasiłku opiekuńczego
 • Zaświadczenie o płatności na utrzymanie
 • Zaświadczenia o zyskach z kapitału oraz dodatkowych aktywach
 • W przypadku dodatku na pokrycie obciążeń również zaświadczenie o środkach obcych wystawiane przez bank

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy? 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest wyłącznie na wniosek oraz jeśli dana osoba spełnia określone warunki. Wnioski można znaleźć na stronach internetowych urzędów ds. dodatku mieszkaniowego poszczególnych miast, gmin oraz okręgów. Wohngeld wypłacany jest od momentu złożenia wniosku. Oznacza to, że jeżeli wniosek został złożony przykładowo 15-go maja, to dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za cały miesiąc maj, nawet jeśli wniosek nie był kompletny i będzie trzeba dostarczyć dodatkowe zaświadczenia lub formularze i ostateczna decyzja zapadnie dopiero w czerwcu.

 

Ostatnia strona, to pouczenie prawne oraz potwierdzenie prawdziwości informacji podanych w formularzu. Należy pamiętać, aby w przypadku zwiększenia się dochodów lub powiększenia się gospodarstwa domowego o dodatkowe osoby, bezzwłocznie poinformować o tym odpowiedzialny urząd!

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Dodatek mieszkaniowy jest obliczany na podstawie wysokości czynszu oraz dochodów miesięcznych uzyskiwanych na wszystkich członków gospodarstwa domowego. Rachunek ten wygląda następująco:

1,08 * (M – (a + b * M + c * Y) €

Gdzie M to kwota czynszu lub obciążenia w zaokrągleniu w euro; Y to dochody miesięczne w zaokrągleniu w euro; a i b oraz c to wartości, których zawartość zależna jest od ilości członków rodziny należących do gospodarstwa domowego.

 

Jak długo wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Wohngeld jest wypłacany przez okres dwunastu miesięcy. Jeśli w momencie składania wniosku jasne jest, iż sytuacja wnioskodawcy pozostanie w przyszłości w znacznym stopniu taka sama, to dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany na okres 18 miesięcy. Wohngeld jest wypłacany z góry na konto wnioskodawcy, w związku z czym we wniosku należy koniecznie umieścić informacje o koncie.

źródło: dojczland.info

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ